Visie

Onze missie

Wij zijn de Antoniusschool, een grote gezellige dorpsschool met talloze mogelijkheden! Bij ons op school is iedereen welkom. We zien het als onze missie dat kinderen onze school verlaten met een sterke basis voor een goede toekomst; gelukkig, zelfstandig en met zelfvertrouwen. Je merkt bij ons dat er een fijne sfeer is. Het team straalt positiviteit uit en er is ruimte voor humor en leuke evenementen. Samen zorgen we ervoor dat de school een fijne plek is voor leerkrachten, leerlingen en ouders waar welbevinden en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn om tot leren te komen. We proberen elke dag de kinderen écht te zien. We geven goed onderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goede leerresultaten van kinderen. In ons onderwijs zie je de Katholieke tradities terug. Gelijkwaardigheid staat bij ons op school centraal. We stimuleren verantwoordelijkheid bij het team, ouders én leerlingen. Vertrouwen in elkaar ligt hieraan ten grondslag. We zien graag dat kinderen met een gelukkig gevoel terugkijken op hun basisschooltijd en klaar zijn voor hun volgende stap.

Visie op leren

Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen. Goed onderwijs, een fijne omgeving en succeservaringen dragen hieraan bij. Wij zorgen er daarom voor dat leerlingen zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen door hen te waarderen én uit te dagen! Persoonlijke ontwikkeling heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs naast veel aandacht voor de kernvakken: taal, lezen en rekenen. We bieden alle leerlingen kwalitatieve instructies, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten op hun ondersteuningsbehoefte en waarbij zij worden geactiveerd en uitgedaagd. Verder bieden wij een breed aanbod aan vakken en activiteiten. Zo dragen kennisoverdracht, activiteiten, excursies en lessen bij aan actief leren.

Visie op leren organiseren

In de school zorgen we voor rust en structuur. Door de indeling van het gebouw heeft het kind een eigen, veilige omgeving. We besteden veel aandacht aan gewenst gedrag. De leerkracht is de professional en bepaalt het leren. Wij bieden met extra ondersteuners de leerlingen die dit nodig hebben uitdaging of herhaling. Door het inzetten van ondersteuners, vakleerkrachten voor muziek en bewegingsonderwijs voegen wij extra kwaliteit toe aan ons onderwijs. De ICT is up to date en ondersteunend aan de lesstof. De leerkrachten hebben regelmatig onderling overleg om het onderwijs te verbeteren. Dit overleg wordt gevoerd tussen de jaarlagen of door een vakcommissie of naar aanleiding van het leerlingvolgsysteem. Wij benutten actief de samenwerking met ouders in de driehoek: leerling, ouder, leerkracht. We zien ouders als belangrijke partners tijdens de schooltijd van hun kinderen. In deze samenwerking is wederzijds vertrouwen en betrokkenheid essentieel.

Visie op professionaliteit

Wij zien de leerkracht als professional die vanuit kennis en gevoel handelt. Deze kennis wordt gevoed door teamscholing, individuele scholing en expertise van vakspecialisten. De leerkracht is kritisch op het onderwijsaanbod. We vertrouwen erop dat iedereen verantwoordelijkheid neemt en in het belang van het kind de goede dingen wil doen. We zoeken daarbij de professionele dialoog waarbij we waardering hebben voor ieders inbreng en elkaar feedback geven. In ons team werken bevlogen mensen die zich ervan bewust zijn dat ze een voorbeeld zijn voor de kinderen. We werken in jaarlagen waarbij de leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van het onderwijs. Iedereen is welkom om bij elkaar binnen te lopen: we leren van en met elkaar.

Visie op veranderen en verankeren

Als wij signaleren dat er verandering nodig is baseren wij onze keuzes op wetenschappelijke onderbouwing waarbij wij kritisch bekijken wat bij ons passend is. Onze vakspecialisten delen kennis en zorgen voor een doorgaande lijn binnen de school. Binnen onze stichting werken we samen en delen we kennis om het onderwijs te verbeteren. In onze organisatie zijn er verschillende commissies die nagaan of er voldoende draagvlak is voor een besluit. Wij vertrouwen deze commissies op de gemaakte afwegingen om een beslissing te nemen. Deze beslissing wordt bekrachtigd in de teamvergadering waarin we nagaan of het passend is bij de schoolvisie. Besluiten en gemaakte afspraken zijn goed terug te vinden. We betrekken de leerkrachten bij het opstellen van het meerjarige schoolplan. Dit schoolplan resulteert in een jaarplan waarin we weloverwogen keuzes maken in de doelen die we stellen. Iedere jaarlaag heeft een jaarprogramma.